bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Porto Carras Sithonia

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Porto Carras Sithonia - Халкидики / Ситония, Неос Мармарас

Porto Carras Grand Resort е хотелски комплекс от категгория лукс. Един от хотелите е Porto Carras Sithonia с висока степен на удобства за една вълшебна почивка. Хотелът разполага с: частно пристанище, 3 хеликоптерни площадки, център за конна езда, луксозен СПА-център, разнообразен избор от хотелски стаи, аквапарк, различни видове спорт, детски клуб, детски кът за забавление и различни развлекателни програми. Обширно озеленена територия, кристално море, чист въздух, изпълнен с аромат на борови гори и професионално обслужване - всичко това създадва идеалните условия за Вашата комфортна почивка. На територята на хотела се намира едно от най-големите казина в Европа.

Местоположение на Porto Carras Sithonia, Халкидики

Разположен е на п-в Ситония, на 2 км от курортно селище Неос Мармарас, на 105 км от летище "Македония" в Солун. На всеки час до курортното селище Неос Мармарас курсира малко корабче, а гостите могат да се насладят на разходка с туристическо влакче на територията на хотела.

разстояние до плажа: 140m
разстояние до центъра: 1.8km

Адрес: Sithonia, Halkidiki, Greece, Неос Мармарас, Greece

Стаи и настаняване в Porto Carras Sithonia

Общо 477 стаи:

346 Single & Double Guestrooms (~18-36 кв.м),
Junior Suites (~29-31 кв.м),
Family Rooms (~34-38 кв.м),
Executive Suites (~49-83 кв.м)
DeluxeSuites (~63-104 кв.м).

В стаите са на разположение: климатик, отопление, сателитна телевизия, телефон с директна връзка, Wi-Fi интернет (срещу заплащане), радио, звукоизолация, сешоар, мраморна баня (вана, комплект козметични принадлежности), халати и чехли (по заявка), увеличително огледало, пухени одеяла и възглавници, сейф (безплатно), мини бар (срещу заплащане), мебелиран балкон.
Guestroom - Една стая с двойно или две единични легла и разтегателен диван, съвременно обзаеждане.
Junior Suite - спалня и всекидневен кът с разтегателен диван.
Family Room - просторна стая (двойно и две единични легла/ разтегателен диван), разделена със стъклена врата (в 57 стаи).
Executive Suite - с отделни спалня с двойно легло и всекидневна с кушетка, съвременно обзавеждане, комплект луксозни козметини принадлежности, халати и чехли

Намаление от дата 22.08.2019

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Единична стая супериор
All inclusive
1 възрастен
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
Double room for sgl
All inclusive
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
Двойна стая супериор
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3 възрастни
Малък апартамент
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Фамилна стая супериор
All inclusive
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Суит екзекютив
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Апартамент делукс
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Фамилен суит
All inclusive
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4 възрастни
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Suite family comfort
All inclusive
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4 възрастни
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Президентски апартамент
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Suite family privilege
All inclusive
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
4 възрастни
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
5 възрастни
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Suite family premium
All inclusive
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
4 възрастни
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
5 възрастни
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
Suite family grand
All inclusive
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
4 възрастни
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
4 възрастни,
4 деца 0-11 г.
5 възрастни
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
6 възрастни
6 възрастни,
1 дете 0-11 г.
6 възрастни,
2 деца 0-11 г.

Намаление от дата 22.08.2019

Единична стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
1 възрастен 283лв 247лв 214лв 187лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
283лв 247лв 214лв 187лв
Double room for sgl
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
342лв 297лв 259лв 225лв
Двойна стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 389лв 340лв 297лв 259лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
389лв 340лв 297лв 259лв
3 възрастни 535лв 466лв 407лв 353лв
Малък апартамент
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 443лв 387лв 337лв 295лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
443лв 387лв 337лв 295лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
443лв 387лв 337лв 295лв
3 възрастни 607лв 533лв 463лв 403лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
607лв 533лв 463лв 403лв
Фамилна стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
488лв 423лв 371лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
488лв 423лв 371лв 319лв
3 възрастни 670лв 583лв 508лв 441лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
670лв 583лв 508лв 441лв
Суит екзекютив
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 587лв 511лв 443лв 385лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
587лв 511лв 443лв 385лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
587лв 511лв 443лв 385лв
3 възрастни 805лв 699лв 607лв 529лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
805лв 699лв 607лв 529лв
Апартамент делукс
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 702лв 610лв 531лв 461лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
702лв 610лв 531лв 461лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
702лв 610лв 531лв 461лв
3 възрастни 965лв 839лв 731лв 634лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
965лв 839лв 731лв 634лв
Фамилен суит
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
747лв 648лв 565лв 493лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
747лв 648лв 565лв 493лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1028лв 891лв 776лв 677лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1028лв 891лв 776лв 677лв
4 възрастни 1120лв 972лв 846лв 738лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1120лв 972лв 846лв 738лв
Suite family comfort
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
902лв 783лв 681лв 594лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
902лв 783лв 681лв 594лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1242лв 1077лв 938лв 816лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1242лв 1077лв 938лв 816лв
4 възрастни 1354лв 1174лв 1023лв 891лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1354лв 1174лв 1023лв 891лв
Президентски апартамент
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 1077лв 936лв 814лв 711лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1077лв 936лв 814лв 711лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1077лв 936лв 814лв 711лв
3 възрастни 1482лв 1287лв 1120лв 978лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1482лв 1287лв 1120лв 978лв
Suite family privilege
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1251лв 1089лв 947лв 823лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1251лв 1089лв 947лв 823лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
1251лв 1089лв 947лв 823лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1718лв 1496лв 1300лв 1131лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1718лв 1496лв 1300лв 1131лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1718лв 1496лв 1300лв 1131лв
4 възрастни 1876лв 1631лв 1419лв 1235лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1876лв 1631лв 1419лв 1235лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1876лв 1631лв 1419лв 1235лв
5 възрастни 2031лв 1768лв 1536лв 1338лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2031лв 1768лв 1536лв 1338лв
Suite family premium
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1511лв 1316лв 1145лв 996лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1511лв 1316лв 1145лв 996лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
1511лв 1316лв 1145лв 996лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2078лв 1808лв 1574лв 1370лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2078лв 1808лв 1574лв 1370лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2078лв 1808лв 1574лв 1370лв
4 възрастни 2267лв 1973лв 1718лв 1493лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2267лв 1973лв 1718лв 1493лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2267лв 1973лв 1718лв 1493лв
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2267лв 1973лв 1718лв 1493лв
5 възрастни 2456лв 2137лв 1860лв 1619лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2456лв 2137лв 1860лв 1619лв
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2456лв 2137лв 1860лв 1619лв
Suite family grand
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1610лв 1401лв 1219лв 1059лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1610лв 1401лв 1219лв 1059лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
1610лв 1401лв 1219лв 1059лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2213лв 1928лв 1676лв 1455лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2213лв 1928лв 1676лв 1455лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2213лв 1928лв 1676лв 1455лв
4 възрастни 2416лв 2103лв 1829лв 1588лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2416лв 2103лв 1829лв 1588лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2416лв 2103лв 1829лв 1588лв
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2416лв 2103лв 1829лв 1588лв
4 възрастни,
4 деца 0-11 г.
2416лв 2103лв 1829лв 1588лв
5 възрастни 2616лв 2278лв 1982лв 1721лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2616лв 2278лв 1982лв 1721лв
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2616лв 2278лв 1982лв 1721лв
6 възрастни 2818лв 2452лв 2134лв 1853лв
6 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2818лв 2452лв 2134лв 1853лв
6 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2818лв 2452лв 2134лв 1853лв

Редовна цена

Единична стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
1 възрастен 508лв 443лв 385лв 333лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
508лв 443лв 385лв 333лв
Double room for sgl
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
614лв 533лв 466лв 405лв
Двойна стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 702лв 610лв 533лв 463лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
702лв 610лв 533лв 463лв
3 възрастни 963лв 839лв 731лв 637лв
Малък апартамент
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 796лв 697лв 605лв 529лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
796лв 697лв 605лв 529лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
796лв 697лв 605лв 529лв
3 възрастни 1093лв 958лв 832лв 726лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1093лв 958лв 832лв 726лв
Фамилна стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
877лв 760лв 666лв 576лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
877лв 760лв 666лв 576лв
3 възрастни 1206лв 1046лв 915лв 792лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1206лв 1046лв 915лв 792лв
Суит екзекютив
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 1055лв 918лв 796лв 693лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1055лв 918лв 796лв 693лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1055лв 918лв 796лв 693лв
3 възрастни 1451лв 1260лв 1093лв 951лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1451лв 1260лв 1093лв 951лв
Апартамент делукс
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 1262лв 1098лв 956лв 830лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1262лв 1098лв 956лв 830лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1262лв 1098лв 956лв 830лв
3 възрастни 1734лв 1509лв 1314лв 1140лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1734лв 1509лв 1314лв 1140лв
Фамилен суит
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1345лв 1167лв 1017лв 886лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1345лв 1167лв 1017лв 886лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1849лв 1604лв 1397лв 1219лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1849лв 1604лв 1397лв 1219лв
4 възрастни 2015лв 1750лв 1523лв 1329лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2015лв 1750лв 1523лв 1329лв
Suite family comfort
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1624лв 1408лв 1228лв 1068лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1624лв 1408лв 1228лв 1068лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2233лв 1937лв 1687лв 1469лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2233лв 1937лв 1687лв 1469лв
4 възрастни 2436лв 2112лв 1840лв 1601лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2436лв 2112лв 1840лв 1601лв
Президентски апартамент
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 1941лв 1685лв 1464лв 1280лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1941лв 1685лв 1464лв 1280лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1941лв 1685лв 1464лв 1280лв
3 възрастни 2668лв 2317лв 2013лв 1759лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2668лв 2317лв 2013лв 1759лв
Suite family privilege
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2251лв 1957лв 1703лв 1482лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2251лв 1957лв 1703лв 1482лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
2251лв 1957лв 1703лв 1482лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3095лв 2690лв 2341лв 2038лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3095лв 2690лв 2341лв 2038лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
3095лв 2690лв 2341лв 2038лв
4 възрастни 3376лв 2935лв 2553лв 2222лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3376лв 2935лв 2553лв 2222лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3376лв 2935лв 2553лв 2222лв
5 възрастни 3657лв 3180лв 2766лв 2409лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3657лв 3180лв 2766лв 2409лв
Suite family premium
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2721лв 2368лв 2060лв 1793лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2721лв 2368лв 2060лв 1793лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
2721лв 2368лв 2060лв 1793лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3743лв 3255лв 2834лв 2465лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3743лв 3255лв 2834лв 2465лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
3743лв 3255лв 2834лв 2465лв
4 възрастни 4082лв 3551лв 3090лв 2690лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4082лв 3551лв 3090лв 2690лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4082лв 3551лв 3090лв 2690лв
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
4082лв 3551лв 3090лв 2690лв
5 възрастни 4422лв 3846лв 3349лв 2913лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4422лв 3846лв 3349лв 2913лв
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4422лв 3846лв 3349лв 2913лв
Suite family grand
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2899лв 2524лв 2195лв 1905лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2899лв 2524лв 2195лв 1905лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
2899лв 2524лв 2195лв 1905лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3986лв 3468лв 3018лв 2620лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3986лв 3468лв 3018лв 2620лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
3986лв 3468лв 3018лв 2620лв
4 възрастни 4348лв 3783лв 3293лв 2859лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4348лв 3783лв 3293лв 2859лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4348лв 3783лв 3293лв 2859лв
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
4348лв 3783лв 3293лв 2859лв
4 възрастни,
4 деца 0-11 г.
4348лв 3783лв 3293лв 2859лв
5 възрастни 4710лв 4100лв 3565лв 3095лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4710лв 4100лв 3565лв 3095лв
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4710лв 4100лв 3565лв 3095лв
6 възрастни 5072лв 4415лв 3839лв 3333лв
6 възрастни,
1 дете 0-11 г.
5072лв 4415лв 3839лв 3333лв
6 възрастни,
2 деца 0-11 г.
5072лв 4415лв 3839лв 3333лв

Намаление от дата 22.08.2019

Единична стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
1 възрастен 315лв 277лв 238лв 207лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
315лв 277лв 238лв 207лв
Double room for sgl
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
380лв 331лв 290лв 252лв
Двойна стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 434лв 378лв 331лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
434лв 378лв 331лв 288лв
3 възрастни 598лв 520лв 454лв 396лв
Малък апартамент
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 495лв 432лв 376лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
495лв 432лв 376лв 328лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
495лв 432лв 376лв 328лв
3 възрастни 679лв 594лв 517лв 450лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
679лв 594лв 517лв 450лв
Фамилна стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
544лв 472лв 414лв 358лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
544лв 472лв 414лв 358лв
3 възрастни 749лв 650лв 569лв 490лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
749лв 650лв 569лв 490лв
Суит екзекютив
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 655лв 569лв 495лв 430лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
655лв 569лв 495лв 430лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
655лв 569лв 495лв 430лв
3 възрастни 900лв 783лв 679лв 589лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
900лв 783лв 679лв 589лв
Апартамент делукс
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 783лв 681лв 594лв 515лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
783лв 681лв 594лв 515лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
783лв 681лв 594лв 515лв
3 възрастни 1075лв 936лв 814лв 708лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1075лв 936лв 814лв 708лв
Фамилен суит
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
834лв 724лв 630лв 551лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
834лв 724лв 630лв 551лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1147лв 994лв 866лв 756лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1147лв 994лв 866лв 756лв
4 възрастни 1251лв 1086лв 945лв 825лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1251лв 1086лв 945лв 825лв
Suite family comfort
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1008лв 875лв 762лв 664лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1008лв 875лв 762лв 664лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1385лв 1201лв 1046лв 911лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1385лв 1201лв 1046лв 911лв
4 възрастни 1511лв 1311лв 1143лв 994лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1511лв 1311лв 1143лв 994лв
Президентски апартамент
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 1203лв 1046лв 909лв 794лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1203лв 1046лв 909лв 794лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1203лв 1046лв 909лв 794лв
3 възрастни 1653лв 1437лв 1248лв 1091лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1653лв 1437лв 1248лв 1091лв
Suite family privilege
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1397лв 1215лв 1057лв 920лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1397лв 1215лв 1057лв 920лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
1397лв 1215лв 1057лв 920лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1919лв 1669лв 1451лв 1264лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1919лв 1669лв 1451лв 1264лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1919лв 1669лв 1451лв 1264лв
4 възрастни 2094лв 1820лв 1583лв 1379лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2094лв 1820лв 1583лв 1379лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2094лв 1820лв 1583лв 1379лв
5 възрастни 2267лв 1973лв 1716лв 1493лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2267лв 1973лв 1716лв 1493лв
Suite family premium
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1687лв 1469лв 1278лв 1113лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1687лв 1469лв 1278лв 1113лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
1687лв 1469лв 1278лв 1113лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2321лв 2018лв 1757лв 1529лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2321лв 2018лв 1757лв 1529лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2321лв 2018лв 1757лв 1529лв
4 възрастни 2530лв 2202лв 1916лв 1669лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2530лв 2202лв 1916лв 1669лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2530лв 2202лв 1916лв 1669лв
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2530лв 2202лв 1916лв 1669лв
5 възрастни 2742лв 2386лв 2076лв 1806лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2742лв 2386лв 2076лв 1806лв
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2742лв 2386лв 2076лв 1806лв
Suite family grand
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1797лв 1565лв 1361лв 1181лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1797лв 1565лв 1361лв 1181лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
1797лв 1565лв 1361лв 1181лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2472лв 2150лв 1871лв 1624лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2472лв 2150лв 1871лв 1624лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2472лв 2150лв 1871лв 1624лв
4 възрастни 2697лв 2346лв 2042лв 1772лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2697лв 2346лв 2042лв 1772лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2697лв 2346лв 2042лв 1772лв
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2697лв 2346лв 2042лв 1772лв
4 възрастни,
4 деца 0-11 г.
2697лв 2346лв 2042лв 1772лв
5 възрастни 2919лв 2542лв 2211лв 1921лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2919лв 2542лв 2211лв 1921лв
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2919лв 2542лв 2211лв 1921лв
6 възрастни 3144лв 2737лв 2382лв 2067лв
6 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3144лв 2737лв 2382лв 2067лв
6 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3144лв 2737лв 2382лв 2067лв
Тагове

Porto Carras, Porto Carras sithonia, Porto Carras sitonia, Porto Carras neos marmaras, Porto Carras halkidiki, Porto Carras greece, Porto Carras гърция, Porto Carras халкидики, Porto Carras ситония, Porto Carras неос мармарас, Porto Carras 2019, Porto Carras цени, Porto Carras мнения, Porto Carras цени 2019, Porto Carras лято 2019, Porto Carras ранни записвания, Porto Carras last minute, Porto Carras hotel, Porto Carras hotel sithonia, Porto Carras hotel sitonia, Porto Carras hotel neos marmaras, Porto Carras hotel halkidiki, Porto Carras hotel greece, Porto Carras hotel гърция, Porto Carras hotel халкидики, Porto Carras hotel ситония, Porto Carras hotel неос мармарас, Porto Carras hotel 2019, Porto Carras hotel цени, Porto Carras hotel мнения, Porto Carras hotel цени 2019, Porto Carras hotel лято 2019, Porto Carras hotel ранни записвания, Porto Carras hotel last minute, порто карас, порто карас гърция, порто карас халкидики, порто карас ситония, порто карас неос мармарас, порто карас цени, порто карас мнения, порто карас цени 2019, порто карас лято 2019, порто карас ранни записвания, хотел порто карас, хотел порто карас гърция, хотел порто карас халкидики, хотел порто карас ситония, хотел порто карас неос мармарас, хотел порто карас цени, хотел порто карас мнения, хотел порто карас цени 2019, хотел порто карас лято 2019, хотел порто карас ранни записвания