bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Porto Carras Sithonia

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Porto Carras Sithonia - Халкидики / Ситония, Неос Мармарас

Porto Carras Grand Resort е хотелски комплекс от категгория лукс. Един от хотелите е Porto Carras Sithonia с висока степен на удобства за една вълшебна почивка. Хотелът разполага с: частно пристанище, 3 хеликоптерни площадки, център за конна езда, луксозен СПА-център, разнообразен избор от хотелски стаи, аквапарк, различни видове спорт, детски клуб, детски кът за забавление и различни развлекателни програми. Обширно озеленена територия, кристално море, чист въздух, изпълнен с аромат на борови гори и професионално обслужване - всичко това създадва идеалните условия за Вашата комфортна почивка. На територята на хотела се намира едно от най-големите казина в Европа.

Местоположение на Porto Carras Sithonia, Халкидики

Разположен е на п-в Ситония, на 2 км от курортно селище Неос Мармарас, на 105 км от летище "Македония" в Солун. На всеки час до курортното селище Неос Мармарас курсира малко корабче, а гостите могат да се насладят на разходка с туристическо влакче на територията на хотела.

разстояние до плажа: 140m
разстояние до центъра: 1.8km

Адрес: Sithonia, Halkidiki, Greece, Неос Мармарас, Greece

Стаи и настаняване в Porto Carras Sithonia

Общо 477 стаи:

346 Single & Double Guestrooms (~18-36 кв.м),
Junior Suites (~29-31 кв.м),
Family Rooms (~34-38 кв.м),
Executive Suites (~49-83 кв.м)
DeluxeSuites (~63-104 кв.м).

В стаите са на разположение: климатик, отопление, сателитна телевизия, телефон с директна връзка, Wi-Fi интернет (срещу заплащане), радио, звукоизолация, сешоар, мраморна баня (вана, комплект козметични принадлежности), халати и чехли (по заявка), увеличително огледало, пухени одеяла и възглавници, сейф (безплатно), мини бар (срещу заплащане), мебелиран балкон.
Guestroom - Една стая с двойно или две единични легла и разтегателен диван, съвременно обзаеждане.
Junior Suite - спалня и всекидневен кът с разтегателен диван.
Family Room - просторна стая (двойно и две единични легла/ разтегателен диван), разделена със стъклена врата (в 57 стаи).
Executive Suite - с отделни спалня с двойно легло и всекидневна с кушетка, съвременно обзавеждане, комплект луксозни козметини принадлежности, халати и чехли

Намаление от дата 22.08.2019

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Единична стая супериор
All inclusive
1 възрастен
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
Double room for sgl
All inclusive
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
Двойна стая супериор
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3 възрастни
Малък апартамент
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Фамилна стая супериор
All inclusive
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Суит екзекютив
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Апартамент делукс
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Фамилен суит
All inclusive
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4 възрастни
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Suite family comfort
All inclusive
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4 възрастни
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Президентски апартамент
All inclusive
2 възрастни
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Suite family privilege
All inclusive
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
4 възрастни
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
5 възрастни
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
Suite family premium
All inclusive
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
4 възрастни
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
5 възрастни
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
Suite family grand
All inclusive
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
4 възрастни
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
4 възрастни,
4 деца 0-11 г.
5 възрастни
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
6 възрастни
6 възрастни,
1 дете 0-11 г.
6 възрастни,
2 деца 0-11 г.

Намаление от дата 22.08.2019

Единична стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
1 възрастен 283лв 247лв 214лв 187лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
283лв 247лв 214лв 187лв
Double room for sgl
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
342лв 297лв 259лв 225лв
Двойна стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 389лв 340лв 297лв 259лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
389лв 340лв 297лв 259лв
3 възрастни 535лв 466лв 407лв 353лв
Малък апартамент
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 443лв 387лв 337лв 295лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
443лв 387лв 337лв 295лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
443лв 387лв 337лв 295лв
3 възрастни 607лв 533лв 463лв 403лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
607лв 533лв 463лв 403лв
Фамилна стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
488лв 423лв 371лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
488лв 423лв 371лв 319лв
3 възрастни 670лв 583лв 508лв 441лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
670лв 583лв 508лв 441лв
Суит екзекютив
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 587лв 511лв 443лв 385лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
587лв 511лв 443лв 385лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
587лв 511лв 443лв 385лв
3 възрастни 805лв 699лв 607лв 529лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
805лв 699лв 607лв 529лв
Апартамент делукс
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 702лв 610лв 531лв 461лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
702лв 610лв 531лв 461лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
702лв 610лв 531лв 461лв
3 възрастни 965лв 839лв 731лв 634лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
965лв 839лв 731лв 634лв
Фамилен суит
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
747лв 648лв 565лв 493лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
747лв 648лв 565лв 493лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1028лв 891лв 776лв 677лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1028лв 891лв 776лв 677лв
4 възрастни 1120лв 972лв 846лв 738лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1120лв 972лв 846лв 738лв
Suite family comfort
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
902лв 783лв 681лв 594лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
902лв 783лв 681лв 594лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1242лв 1077лв 938лв 816лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1242лв 1077лв 938лв 816лв
4 възрастни 1354лв 1174лв 1023лв 891лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1354лв 1174лв 1023лв 891лв
Президентски апартамент
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 1077лв 936лв 814лв 711лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1077лв 936лв 814лв 711лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1077лв 936лв 814лв 711лв
3 възрастни 1482лв 1287лв 1120лв 978лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1482лв 1287лв 1120лв 978лв
Suite family privilege
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1251лв 1089лв 947лв 823лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1251лв 1089лв 947лв 823лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
1251лв 1089лв 947лв 823лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1718лв 1496лв 1300лв 1131лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1718лв 1496лв 1300лв 1131лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1718лв 1496лв 1300лв 1131лв
4 възрастни 1876лв 1631лв 1419лв 1235лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1876лв 1631лв 1419лв 1235лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1876лв 1631лв 1419лв 1235лв
5 възрастни 2031лв 1768лв 1536лв 1338лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2031лв 1768лв 1536лв 1338лв
Suite family premium
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1511лв 1316лв 1145лв 996лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1511лв 1316лв 1145лв 996лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
1511лв 1316лв 1145лв 996лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2078лв 1808лв 1574лв 1370лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2078лв 1808лв 1574лв 1370лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2078лв 1808лв 1574лв 1370лв
4 възрастни 2267лв 1973лв 1718лв 1493лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2267лв 1973лв 1718лв 1493лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2267лв 1973лв 1718лв 1493лв
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2267лв 1973лв 1718лв 1493лв
5 възрастни 2456лв 2137лв 1860лв 1619лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2456лв 2137лв 1860лв 1619лв
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2456лв 2137лв 1860лв 1619лв
Suite family grand
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1610лв 1401лв 1219лв 1059лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1610лв 1401лв 1219лв 1059лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
1610лв 1401лв 1219лв 1059лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2213лв 1928лв 1676лв 1455лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2213лв 1928лв 1676лв 1455лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2213лв 1928лв 1676лв 1455лв
4 възрастни 2416лв 2103лв 1829лв 1588лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2416лв 2103лв 1829лв 1588лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2416лв 2103лв 1829лв 1588лв
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2416лв 2103лв 1829лв 1588лв
4 възрастни,
4 деца 0-11 г.
2416лв 2103лв 1829лв 1588лв
5 възрастни 2616лв 2278лв 1982лв 1721лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2616лв 2278лв 1982лв 1721лв
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2616лв 2278лв 1982лв 1721лв
6 възрастни 2818лв 2452лв 2134лв 1853лв
6 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2818лв 2452лв 2134лв 1853лв
6 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2818лв 2452лв 2134лв 1853лв

Редовна цена

Единична стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
1 възрастен 508лв 443лв 385лв 333лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
508лв 443лв 385лв 333лв
Double room for sgl
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
614лв 533лв 466лв 405лв
Двойна стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 702лв 610лв 533лв 463лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
702лв 610лв 533лв 463лв
3 възрастни 963лв 839лв 731лв 637лв
Малък апартамент
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 796лв 697лв 605лв 529лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
796лв 697лв 605лв 529лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
796лв 697лв 605лв 529лв
3 възрастни 1093лв 958лв 832лв 726лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1093лв 958лв 832лв 726лв
Фамилна стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
877лв 760лв 666лв 576лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
877лв 760лв 666лв 576лв
3 възрастни 1206лв 1046лв 915лв 792лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1206лв 1046лв 915лв 792лв
Суит екзекютив
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 1055лв 918лв 796лв 693лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1055лв 918лв 796лв 693лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1055лв 918лв 796лв 693лв
3 възрастни 1451лв 1260лв 1093лв 951лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1451лв 1260лв 1093лв 951лв
Апартамент делукс
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 1262лв 1098лв 956лв 830лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1262лв 1098лв 956лв 830лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1262лв 1098лв 956лв 830лв
3 възрастни 1734лв 1509лв 1314лв 1140лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1734лв 1509лв 1314лв 1140лв
Фамилен суит
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1345лв 1167лв 1017лв 886лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1345лв 1167лв 1017лв 886лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1849лв 1604лв 1397лв 1219лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1849лв 1604лв 1397лв 1219лв
4 възрастни 2015лв 1750лв 1523лв 1329лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2015лв 1750лв 1523лв 1329лв
Suite family comfort
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1624лв 1408лв 1228лв 1068лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1624лв 1408лв 1228лв 1068лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2233лв 1937лв 1687лв 1469лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2233лв 1937лв 1687лв 1469лв
4 възрастни 2436лв 2112лв 1840лв 1601лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2436лв 2112лв 1840лв 1601лв
Президентски апартамент
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 1941лв 1685лв 1464лв 1280лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1941лв 1685лв 1464лв 1280лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1941лв 1685лв 1464лв 1280лв
3 възрастни 2668лв 2317лв 2013лв 1759лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2668лв 2317лв 2013лв 1759лв
Suite family privilege
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2251лв 1957лв 1703лв 1482лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2251лв 1957лв 1703лв 1482лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
2251лв 1957лв 1703лв 1482лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3095лв 2690лв 2341лв 2038лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3095лв 2690лв 2341лв 2038лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
3095лв 2690лв 2341лв 2038лв
4 възрастни 3376лв 2935лв 2553лв 2222лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3376лв 2935лв 2553лв 2222лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3376лв 2935лв 2553лв 2222лв
5 възрастни 3657лв 3180лв 2766лв 2409лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3657лв 3180лв 2766лв 2409лв
Suite family premium
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2721лв 2368лв 2060лв 1793лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2721лв 2368лв 2060лв 1793лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
2721лв 2368лв 2060лв 1793лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3743лв 3255лв 2834лв 2465лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3743лв 3255лв 2834лв 2465лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
3743лв 3255лв 2834лв 2465лв
4 възрастни 4082лв 3551лв 3090лв 2690лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4082лв 3551лв 3090лв 2690лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4082лв 3551лв 3090лв 2690лв
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
4082лв 3551лв 3090лв 2690лв
5 възрастни 4422лв 3846лв 3349лв 2913лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4422лв 3846лв 3349лв 2913лв
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4422лв 3846лв 3349лв 2913лв
Suite family grand
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2899лв 2524лв 2195лв 1905лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2899лв 2524лв 2195лв 1905лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
2899лв 2524лв 2195лв 1905лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3986лв 3468лв 3018лв 2620лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3986лв 3468лв 3018лв 2620лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
3986лв 3468лв 3018лв 2620лв
4 възрастни 4348лв 3783лв 3293лв 2859лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4348лв 3783лв 3293лв 2859лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4348лв 3783лв 3293лв 2859лв
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
4348лв 3783лв 3293лв 2859лв
4 възрастни,
4 деца 0-11 г.
4348лв 3783лв 3293лв 2859лв
5 възрастни 4710лв 4100лв 3565лв 3095лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
4710лв 4100лв 3565лв 3095лв
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
4710лв 4100лв 3565лв 3095лв
6 възрастни 5072лв 4415лв 3839лв 3333лв
6 възрастни,
1 дете 0-11 г.
5072лв 4415лв 3839лв 3333лв
6 възрастни,
2 деца 0-11 г.
5072лв 4415лв 3839лв 3333лв

Намаление от дата 22.08.2019

Единична стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
1 възрастен 315лв 277лв 238лв 207лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
315лв 277лв 238лв 207лв
Double room for sgl
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
380лв 331лв 290лв 252лв
Двойна стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 434лв 378лв 331лв 288лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
434лв 378лв 331лв 288лв
3 възрастни 598лв 520лв 454лв 396лв
Малък апартамент
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 495лв 432лв 376лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
495лв 432лв 376лв 328лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
495лв 432лв 376лв 328лв
3 възрастни 679лв 594лв 517лв 450лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
679лв 594лв 517лв 450лв
Фамилна стая супериор
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
544лв 472лв 414лв 358лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
544лв 472лв 414лв 358лв
3 възрастни 749лв 650лв 569лв 490лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
749лв 650лв 569лв 490лв
Суит екзекютив
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 655лв 569лв 495лв 430лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
655лв 569лв 495лв 430лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
655лв 569лв 495лв 430лв
3 възрастни 900лв 783лв 679лв 589лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
900лв 783лв 679лв 589лв
Апартамент делукс
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 783лв 681лв 594лв 515лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
783лв 681лв 594лв 515лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
783лв 681лв 594лв 515лв
3 възрастни 1075лв 936лв 814лв 708лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1075лв 936лв 814лв 708лв
Фамилен суит
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
834лв 724лв 630лв 551лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
834лв 724лв 630лв 551лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1147лв 994лв 866лв 756лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1147лв 994лв 866лв 756лв
4 възрастни 1251лв 1086лв 945лв 825лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1251лв 1086лв 945лв 825лв
Suite family comfort
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1008лв 875лв 762лв 664лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1008лв 875лв 762лв 664лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1385лв 1201лв 1046лв 911лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1385лв 1201лв 1046лв 911лв
4 възрастни 1511лв 1311лв 1143лв 994лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1511лв 1311лв 1143лв 994лв
Президентски апартамент
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни 1203лв 1046лв 909лв 794лв
2 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1203лв 1046лв 909лв 794лв
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1203лв 1046лв 909лв 794лв
3 възрастни 1653лв 1437лв 1248лв 1091лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1653лв 1437лв 1248лв 1091лв
Suite family privilege
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1397лв 1215лв 1057лв 920лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1397лв 1215лв 1057лв 920лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
1397лв 1215лв 1057лв 920лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
1919лв 1669лв 1451лв 1264лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1919лв 1669лв 1451лв 1264лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1919лв 1669лв 1451лв 1264лв
4 възрастни 2094лв 1820лв 1583лв 1379лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2094лв 1820лв 1583лв 1379лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2094лв 1820лв 1583лв 1379лв
5 възрастни 2267лв 1973лв 1716лв 1493лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2267лв 1973лв 1716лв 1493лв
Suite family premium
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1687лв 1469лв 1278лв 1113лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1687лв 1469лв 1278лв 1113лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
1687лв 1469лв 1278лв 1113лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2321лв 2018лв 1757лв 1529лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2321лв 2018лв 1757лв 1529лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2321лв 2018лв 1757лв 1529лв
4 възрастни 2530лв 2202лв 1916лв 1669лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2530лв 2202лв 1916лв 1669лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2530лв 2202лв 1916лв 1669лв
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2530лв 2202лв 1916лв 1669лв
5 възрастни 2742лв 2386лв 2076лв 1806лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2742лв 2386лв 2076лв 1806лв
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2742лв 2386лв 2076лв 1806лв
Suite family grand
All inclusive
09.09.
2019 - 22.09.
2019
23.09.
2019 - 06.10.
2019
07.10.
2019 - 20.10.
2019
21.10.
2019 - 29.10.
2019
2 възрастни,
2 деца 0-11 г.
1797лв 1565лв 1361лв 1181лв
2 възрастни,
3 деца 0-11 г.
1797лв 1565лв 1361лв 1181лв
2 възрастни,
4 деца 0-11 г.
1797лв 1565лв 1361лв 1181лв
3 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2472лв 2150лв 1871лв 1624лв
3 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2472лв 2150лв 1871лв 1624лв
3 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2472лв 2150лв 1871лв 1624лв
4 възрастни 2697лв 2346лв 2042лв 1772лв
4 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2697лв 2346лв 2042лв 1772лв
4 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2697лв 2346лв 2042лв 1772лв
4 възрастни,
3 деца 0-11 г.
2697лв 2346лв 2042лв 1772лв
4 възрастни,
4 деца 0-11 г.
2697лв 2346лв 2042лв 1772лв
5 възрастни 2919лв 2542лв 2211лв 1921лв
5 възрастни,
1 дете 0-11 г.
2919лв 2542лв 2211лв 1921лв
5 възрастни,
2 деца 0-11 г.
2919лв 2542лв 2211лв 1921лв
6 възрастни 3144лв 2737лв 2382лв 2067лв
6 възрастни,
1 дете 0-11 г.
3144лв 2737лв 2382лв 2067лв
6 възрастни,
2 деца 0-11 г.
3144лв 2737лв 2382лв 2067лв
Тагове

Porto Carras, Porto Carras sithonia, Porto Carras sitonia, Porto Carras neos marmaras, Porto Carras halkidiki, Porto Carras greece, Porto Carras гърция, Porto Carras халкидики, Porto Carras ситония, Porto Carras неос мармарас, Porto Carras 2019, Porto Carras цени, Porto Carras мнения, Porto Carras цени 2019, Porto Carras лято 2019, Porto Carras ранни записвания, Porto Carras last minute, Porto Carras hotel, Porto Carras hotel sithonia, Porto Carras hotel sitonia, Porto Carras hotel neos marmaras, Porto Carras hotel halkidiki, Porto Carras hotel greece, Porto Carras hotel гърция, Porto Carras hotel халкидики, Porto Carras hotel ситония, Porto Carras hotel неос мармарас, Porto Carras hotel 2019, Porto Carras hotel цени, Porto Carras hotel мнения, Porto Carras hotel цени 2019, Porto Carras hotel лято 2019, Porto Carras hotel ранни записвания, Porto Carras hotel last minute, порто карас, порто карас гърция, порто карас халкидики, порто карас ситония, порто карас неос мармарас, порто карас цени, порто карас мнения, порто карас цени 2019, порто карас лято 2019, порто карас ранни записвания, хотел порто карас, хотел порто карас гърция, хотел порто карас халкидики, хотел порто карас ситония, хотел порто карас неос мармарас, хотел порто карас цени, хотел порто карас мнения, хотел порто карас цени 2019, хотел порто карас лято 2019, хотел порто карас ранни записвания